Zasady projektu

Założenia ogólne

Cel projektu

Contemporary Electronic Soundscapes (w skrócie CES, a w wolnym tłumaczeniu: "Współczesne Krajobrazy Brzmieniem Malowane") to projekt promujący polską klasyczną muzykę elektroniczną. Realizowany jest przez użytkowników forum twórców i słuchaczy klasycznej muzyki elektronicznej Studio Nagrań. Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, lecz muzyczną zabawą, wyrazem wspólnej pasji.

Klasyczna muzyka elektroniczna, jak też tzw. nowa elektronika, to bardzo szeroki obszar różnych stylów. Ideą projektu jest porównanie jak z określonym, wspólnym tematem zmierzą się muzycy mający rozmaite źródła inspiracji, inną wrażliwość, wyobraźnię i instrumentarium. Każda kolejna edycja projektu dotyczy innej tematyki.

Zasady udostępniania

Poszczególne edycje projektu udostępniane są online w sekcji Albumy lub na stronach poszczególnych artystów w sekcji Artyści (strumień mp3 średniej jakości) oraz w postaci wysokiej jakości plików MP3 lub  lub bezstratnych plików FLAC w sekcji Pobieranie. Pliki MP3/FLAC mogą być także udostępniane bezpłatnie poprzez inne strony internetowe, sieci p2p i/lub serwery ftp, zależnie od bieżących potrzeb/możliwości.

Nagrania publikowane w ramach projektu udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) i mogą być nieodpłatnie dystrybuowane poprzez kopiowanie na płytach CD lub innych nośnikach lub poprzez umieszczanie w sieci w postaci plików mp3/FLAC, jednak wyłącznie w formie całego zbioru (“tak jak jest”). Niedozwolone jest kopiowanie bądź udostępnianie pojedynczych utworów, bez całości zbioru. Dopuszczalne jest nieodpłatne odtwarzanie całości (lub poszczególnych utworów) w stacjach radiowych lub innych mediach, pod warunkiem podania informacji o projekcie. Komercyjne wykorzystanie całości lub fragmentów nagrań pochodzących z projektu Contemporary Electronic Soundscapes bez zgody ich autorów jest zabronione.

Prawa autorskie

Właścicielami praw autorskich do poszczególnych utworów są ich autorzy, bądź wskazane przez nich osoby lub podmioty. Prawa autorskie do poszczególnych edycji projektu, rozumianych jako całość, zachowuje administrator forum Studio Nagrań, występujący jako wyłączny reprezentant społeczności forum.

Zgłoszenie utworu do udziału w którejkolwiek edycji oznacza, że zgłaszający swój utwór muzyk jest jego kompozytorem i wykonawcą (współkompozytorem, współwykonawcą) oraz posiada wszelkie prawa autorskie do tegoż utworu – za niezgodności z tym związane odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca utwór.

Zasady uczestnictwa

Kto może uczestniczyć

Projekt Contemporary Electronic Soundscapes przeznaczony jest przede wszystkim dla muzyków będących uczestnikami forum Studio Nagrań. Mile widziani są także inni muzycy, występujący samodzielnie lub w zespołach. Ich udział wymaga aprobaty osób kierujących projektem (yeske lub fantomasz). Jednakże, zaleca się rejestrację na forum Studio Nagrań aby umożliwić wszystkim uczestnikom projektu prowadzenie dyskusji oraz zarządowi projektu – łatwy kontakt z muzykami.

Zasady uczestnictwa

1-2 razy do roku na forum Studio Nagrań ogłaszany jest temat kolejnej edycji projektu. Odpowiednie informacje umieszczane są także na niniejszej stronie. Muzyk lub zespół, chcąc wziąć udział w danej edycji, potwierdza swoje zainteresowanie poprzez wpis w odpowiednim wątku forum lub przez wysłanie prywatnej wiadomości do osób zarządzających projektem (yeske lub fantomasz) odpowiednio na forum lub na niniejszej stronie. W każdym przypadku konieczne jest zalogowanie się do systemu.

Zgłaszany utwór powinien w miarę możliwości odpowiadać tematyce edycji (indywidualna interpretacja tematu albumu) oraz powinien być utrzymany w stylistyce klasycznej muzyki elektronicznej, bądź gatunków pokrewnych. W ustalonym terminie utwór (wraz z wymaganymi informacjami) należy przesłać do osób kierujących projektem (patrz: “Jak przesłać utwór do projektu”). Przesłane pliki zostaną poddane masteringowi zapewniającemu spójność brzmieniową albumu jako całości.

Autor zgłaszając swój utwór do projektu oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do utworu, oraz że wyraża akceptację ustalonych zasad, w szczególności zasad dotyczących bezpłatnej dystrybucji jego dzieła.

Jak zostać uczestnikiem

Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w bieżącej edycji projektu i przesłać odpowiadający tematyce danej edycji utwór w określonym terminie (patrz: “Zasady uczestnictwa”).

Wymagania techniczne

Gotowy utwór powinien spełniać poniższe warunki:

 • Muzyka musi być zapisana w postaci czystego pliku WAV o jakości 44,1 kHz / 16 bit lub wyższej.
 • Maksymalny poziom sygnału audio powinien osiągać wartość co najwyżej -3 dB.
 • Materiał powinien być zgrany bez kompresji i bez żadnych dodatkowych efektów na sumie.

Utwór nie spełniający podstawowych warunków technicznych może zostać odrzucony na etapie masteringu.

Jak przesłać swój utwór

Aby przesłać utwór do projektu należy przygotować dwa pliki: plik audio o odpowiedniej jakości (patrz: “Wymagania techniczne”), zawierający gotowy materiał muzyczny, oraz plik tekstowy – metryczkę nagrania, zawierający informacje o utworze:

obowiązkowe:

 • wykonawca
 • tytuł
 • kompozytor
 • autor tekstu (jeśli dotyczy)
 • właściciel praw autorskich
 • rok nagrania

oraz opcjonalne (wg uznania):

 • źródło inspiracji
 • użyty sprzęt/software
 • adresy www i/lub email z przeznaczeniem do upublicznienia
 • inne informacje uzupełniające

Poprawne wypełnienie metryczki jest warunkiem koniecznym włączenia utworu do projektu.

Akceptowane będą dwie formy dostarczenia zgłaszanego utworu:

 • preferowana: skompresowanie pliku WAV wraz z metryczką do formatu ZIP lub RAR i udostępnienie go w sieci do pobrania przez zarząd projektu lub, opcjonalnie, wysłanie pliku ZIP/RAR na serwer ftp zgodnie z indywidualnie podanymi przez zarząd danymi do logowania;
 • niezalecana: przesyłka pocztowa zawierająca opisaną płytę CDRom z nagranymi plikiem WAV (nie CD-DA!) i metryczką, przesłana pod adres pocztowy podany indywidualnie przez zarząd.

Kryteria doboru utworów

Podstawowym założeniem projektu jest umożliwienie opublikowania w ramach poszczególnych edycji jednego utworu przez każdego zgłaszającego chęć uczestnictwa muzyka. Zgłaszany utwór powinien przynajmniej w podstawowym stopniu odpowiadać tematyce edycji; w szczególności dotyczy to warstwy brzmieniowej, nie tylko samego tytułu.

Osoby zarządzające projektem (yeske i fantomasz) w skrajnych przypadkach zastrzegają sobie prawo do odmówienia włączenia do projektu utworu w rażący sposób nie odpowiadającego tematyce edycji lub niemożliwego do zaakceptowania jako dzieła z gatunku szeroko pojmowanej klasycznej muzyki elektronicznej.

Zasady dystrybucji

Rozpowszechnianie albumów

Albumy wydawane w ramach projektu Contemporary Electronic Soundscapes dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej do pobrania za pośrednictwem naszej strony oraz, opcjonalnie, z innych lokalizacji w Internecie.

Ile kosztują poszczególne albumy

Wszystkie albumy dostępne są bezpłatnie.

Jak pobrać albumy

Wydane albumy dostępne są w postaci wysokiej jakości plików MP3 oraz FLAC. Pobranie plików możliwe jest w sekcji Pobieranie.